ipv6 ready

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
นักเขียนหนังสือเพชรปริทัศน์รับรางวัล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2009 เวลา 13:26 น.

    จากการที่ชุมชนนักปฏิบัติการเขียนบทความทางวิชาการได้ร่วมแรงร่วมใจในการผลิต หนังสือเพชรปริทัศน์ รายเดือนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเขียนบทความ วิชาการแก่คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้ถึง   16 ฉบับ  และมีนักเขียนประมาณ  75  คน คณะกรรมการจึงได้มีการคัดเลือกนักเขียนดีเด่น  จำนวน  2  คน

คือ  ผศ.อรพินทร์  เชี่ยงปิ๋ว และ ดร.กมลทิพย์  พลบุตร  และนักเขียนประจำ  จำนวน  4  คน  คือ ผศ.ดร.พิมพ์ระวี   รุ่งโรจน์สัตย์  ผศ.ฤดี  ธีระเดชพงศ์  ผศ.รพีพรรณ   เทียมเดช   และอาจารย์ณัชชานุช   พิชิตธนารัตน์   ซึ่งนักเขียนทั้งหมดได้เข้ารับโล่และเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์   องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   เมื่อวันจันทร์ที่  20  เมษายน  2552  ที่ผ่านมา

 

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting