ipv6 ready

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
ประชุมเตรียมความพร้อมจัด “คอนเสิร์ตรักชาติ” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันจันทร์ที่ 04 พฤษภาคม 2009 เวลา 15:24 น.

          นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทาลัยราชภัฏเพชรบุรี แจ้งว่า ตามที่จังหวัดทหารบกเพชรบุรี  ได้จัดการประชุมส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี   เมื่อวันที่  22  เมษายน  2552  ณ ห้องประชุม กองบังคับการจังหวัดทหารบก เพชรบุรี  เพื่อร่วมกันจัดงาน “คอนเสิร์ตรักชาติ”  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน  2552 ณ  สนามกีฬาเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนเพชรบุรีเกิดความรัก ความสามัคคี ปลูกจิตสำนึกและแสดงพลังในการรักชาติบ้านเมือง

          ทั้งนี้  จังหวัดทหารบกเพชรบุรี  ได้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  สนับสนุนการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุดการแสดงบนเวทีและนักศึกษาเข้าร่วมงานจำนวน  500 คน  ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาจะได้ประสานงานกับจังหวัดทหารบกเพชรบุรีต่อไป


 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting