ipv6 ready

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
อธิการบดีมอบนโยบายการดำเนินงานแก่สถาบันวิจัยฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันจันทร์ที่ 04 พฤษภาคม 2009 เวลา 15:16 น.

          ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  ผู้ อำนวยการ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งว่า ตามวิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยฯ ที่มุ่ง พัฒนาสถาบันวิจัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นคลังปัญญาแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสร้างงานวิจัยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว

          เมื่อ วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม อธิการบดี และ ผศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง  รอง อธิการบดี  ได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการกำหนดยุทธศาสตร์ให้แก่สถาบันวิจัยฯ  โดยมี ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เจ้าหน้าที่  และคนงาน ร่วมให้การต้อนรับ  โดยท่านอธิการบดีได้มอบนโยบายตาม หลักพันธกิจ 3 ด้านคือ ด้านวัฒนธรรม ด้านวิจัย  และด้าน บริการวิชาการ  โดยมุ่งเน้นให้สถาบันวิจัยฯ เป็นคลัง  ปัญญาของท้องถิ่นอย่างแท้จริง
          ในงานด้านวัฒนธรรมให้ ศึกษาถึงความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัด เพชรบุรีที่เป็นบริบทเชื่อมโยงในแง่ของวัฒนธรรมกับ ลักษณะการดำรงชีวิตในเรื่องของอาชีพ  บ้านเรือนที่อยู่อาศัย  แหล่งภูมิปัญญาทางด้านอาหาร  ภาษา  การละเล่นพื้นบ้าน  พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ สะท้อนถึงความเป็นเพชรบุรีอย่างแท้จริง  โดยการนำข้อเท็จ จริงที่ปรากฏ  ผสม ผสานกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของความบันเทิง พัฒนาจนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวจากบริบทที่สำคัญ ของเพชรบุรีได้
          ในงานด้านวิจัยมุ่งเน้นการสร้างนักวิจัย รุ่นเยาว์  นักวิจัยรุ่นใหม่ที่เริ่มฝึกตั้งแต่ระดับนักศึกษา  จัดทีม นักวิจัยและหน่วยวิจัยเพื่อตอบโจทย์วิจัยจากปัญหาของ ชุมชน  โดยให้ชุมชนเป็นห้องวิจัย  ประสานความร่วมมือกับผู้ ทรงภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อสร้างภาคีวิจัยร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก ชุมชน  ท้องถิ่น  อุตสาหกรรม  ทั้งในการกำหนด โจทย์วิจัย  การร่วมกันทำวิจัยและการใช้ประโยชน์จากผลงาน วิจัยในทุกรูปแบบ
          ในงานด้านบริการวิชาการ มุ่งเน้นพัฒนา ศักยภาพในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย และขยายงานให้ตรงกับความต้องการของชุมชน  สามารถจัดอบรมภายในภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้ทรัพยากร เทคโนโลยี  และความรู้จากทุกสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting