ipv6 ready

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมพิจารณาทุน สกว. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันจันทร์ที่ 04 พฤษภาคม 2009 เวลา 15:11 น.

          อาจารย์แสนประเสริฐ  ปาน เนียม สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับเกียรติจากสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถาบันวิจัยภาษา และ วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาตัดสินโครงการวิจัยด้าน ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม  ของโรงเรียน มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบุรี

เพื่อรับทุน สนับสนุนการวิจัย จาก สกว. เมื่อวันที่ 15 เมษายน  2552  ที่ผ่านมา  ณ  ห้องประชุมวิชาการ  โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
          คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยประกอบด้วย  เกตุทัตศาสตราภิชานล้อม  เพ็งแก้ว  นายทวีโรจน์  กล่ำกล่อมจิตต์  อาจารย์ชิตชยางค์  ยมาภัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  และอาจารย์แสนประเสริฐ  ปานเนียม 

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting