ipv6 ready

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
รับเชิญเป็นวิทยากร กิจกรรมลานวัฒนธรรม ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันจันทร์ที่ 04 พฤษภาคม 2009 เวลา 15:03 น.

          อาจารย์แสนประเสริฐ  ปานเนียม  สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับเชิญจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์  จังหวัดนครปฐม  ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน และผู้ปกครอง  จำนวน  120  คน  ที่เข้าร่วมโครงการ “ลานวัฒนธรรม  นำน้องน้อย   ย้อนรอยอดีต”

          โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฟัง เยาวชนให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  รูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้และการทัศนศึกษาโบราณสถานในเขตจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย พระรามราชนิเวศน์  วัดเกาะ  วัดใหญ่สุวรรณาราม  และพระนครคีรี  โดยมี  อาจารย์แสนประเสริฐ  เป็นผู้ให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และ ศิลปวัฒนธรรมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  เมื่อวันที่ 25 เมษายน  2552  ที่ผ่านมา


 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting