ipv6 ready

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
การศึกษาวรรณกรรมลายลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศในงาน “การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันจันทร์ที่ 04 พฤษภาคม 2009 เวลา 14:53 น.

สาขาวิชาภาษาไทย  โดย อาจารย์ แสนประเสริฐ  ปานเนียม นางสาวศิวพร  แก้วเกตุ  นางสาวประภาภรณ์  พุ่มทับทิม และนางสาวอารีย์รัตน์ จันทรมิตร นำผลงาน การวิจัยเรื่องการศึกษาวรรณกรรมลายลักษณ์ : กรณีศึกษา  ตำบลปากทะเล  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  ไปจัดนิทรรศการในการประชุม วิชาการระดับชาติ   มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ครั้ง ที่ 1 เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ แผ่นดินไทย  ในระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2552   ฮอลล์ 9  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค  เมืองทองธานี  มีผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก  ในช่วงระหว่างการประกาศรางวัล Professional Vote ผลปรากฏว่าโครงการการศึกษาวรรณกรรมลายลักษณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในนิทรรศการการวิจัยร่วมกับการเรียนการสอนบูรณาการศาสตร์เพื่อการเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ABC-PUS) ประเด็นการศึกษาคณะผู้วิจัย ขอขอบพระคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  สาขา วิชาภาษาไทย  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนโครงการมา ณ โอกาสนี้ 

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting