ipv6 ready

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
มรภ.สกลนคร ศึกษาดูงาน มรภ.เพชรบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันจันทร์ที่ 04 พฤษภาคม 2009 เวลา 11:38 น.

กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร  ศึกษาดูงานด้านนโยบายและแผนงาน  และงานประกันคุณภาพการศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เมื่อวันจันทร์ที่  27  เมษายน  2552  เวลา  09.00-12.00 . โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ศึกษาเรียนรู้ลักษณะงานและแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย

 เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์  ศักยภาพการทำงาน สามารถนำแนวคิดและประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต่อไป

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเห็นว่าหน่วยงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีงานด้านนโยบายและแผนงาน และงานประกันคุณภาพการศึกษา อันจะเป็นประโยชน์แก่กอง นโยบายและแผน  จึงขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จำนวน 13 คน  เข้าศึกษาดูงาน โดยเน้นงานนโยบายและแผนงาน  และงานประกันคุณภาพการศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมี ผศ.เชาวลิต คงแก้ว  รองอธิการบดี  ผศ.ชำนาญ งามสมบัติ  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  นายสะอาด  เข็มสีดา  ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย และแผนงาน   ผศ.สุมาลี  งามสมบัติ  ผศ.หรรษา  ผลาทร  พร้อมด้วยอาจารย์และ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี

  

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting