ipv6 ready

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
สถาบันวิจัยฯ จัดประชุม กำหนดหลักสูตรอบรมครู ตชด. ปี 2552 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2009 เวลา 13:24 น.

 

ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งว่า สถาบันวิจัย ฯ ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนประจำปี  2552  ระหว่างวันที่  4-6  พฤษภาคม  2552     หอประชุมภูมิแผ่นดิน  มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะยกระดับ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย  กลุ่มครูใหญ่ จำนวน 9  คน  กลุ่มครูผู้สอน จำนวน 42 คน กลุ่มครูจ้างสอน จำนวน 28 คน เพื่อเป็น การกำหนดหลักสูตรที่จะใช้ในการอบรม สถาบันวิจัยฯ จึง ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องได้แก่ อาจารย์ยุธรี  เย็นเปรม,  บุคลากร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  เขต 1  อำเภอ บ้านแหลม  ประกอบด้วย  นางสมใจ  เลียบวัน, นางบุญชู  เพ็ชรร่วง, นางวรรณวิมล  พุ่มพวง, นางกรรนิการ์  ระหว่างบ้าน, และ นางสาวเรวดี  บุญมีโชติ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดหลักสูตรการอบรม ซึ่งที่ประชุม ได้ร่วมกำหนดหลักสูตรการอบรมดังนี้  1.หลักสูตรสำหรับครูใหญ่  ได้แก่ การนิเทศภายในสถานศึกษา  การเขียนโครงการ  และการบูรณาการหลักสูตร ท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนการสอน  2. หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน  ได้แก่ การทบทวน  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  เทคนิคการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การฝึกปฏิบัติการเขียน  แผนการจัดการเรียนรู้  และการทดลองการสอนรายบุคคลของแต่ละกลุ่มสาระ  3.หลักสูตรสำหรับครูจ้างสอน  ได้แก่  การเตรียมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคนิคการจัดการเรียนการสอน  องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้  การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  และการทดลองการสอนรายบุคคลของแต่ละกลุ่มสาระ  นอกจากนี้ที่ประชุมได้กำหนดเนื้อหาเพิ่มเติมของทั้ง  3  หลักสูตรที่เข้าอบรมร่วมกัน  คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงสู่แผนการจัดการเรียนรู้ในการนี้ทางสถาบันวิจัย ฯ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมา    โอกาสนี้    

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting