ข่าว 6 ยุทธศาสตร์ ฉบับ 118 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนทร ชูเส้นผม   
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018 เวลา 22:56 น.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว


คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ พบผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาวิชาชีพครู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าพบนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษฎี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และคณะหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาวิชาชีพครู ระหว่างจังหวัดเพชรบุรีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


ทั้งนี้เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยนำองค์กรความรู้ ผลงานวิจัยและการประสานงานภารกิจของทั้งสองหน่วยงานในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนให้สามารถบริหารจัดการตนเองตามวิถีชุมชน สามารถพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างเป็นระบบ ที่สามารถยกระดับคุณภาพบัณฑิตครู ครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


จังหวัดเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะต้องร่วมมือกันในการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำฐานข้อมูลความต้องการของชุมชน คัดเลือก จัดลำดับพื้นที่เพื่อดำเนินการพัฒนาและจัดทำแผนในการพัฒนาชุมชนตามความต้องการและวิถีของชุมชน ส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ สนับสนุนการผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรองรับการสร้างเด็กและเยาวชนในจังหวัดเพชรบุรีให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนานวัตกรรมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมประชุมกับ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาวิชาชีพครูระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำเสนอเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและการพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังได้มีการกล่าวถึงโครงการต่อเนื่องที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้าน (บ้านทุ่งโก) ด้วยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนหมู่บ้าน เกิดการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา (บ้านทุ่งเคล็ด) การพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชายแดน โดยการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสิงขร-มะริด และการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและยกระดับสุขภาวะชุมชน


หลังจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยการนำองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และการประสานงานภารกิจของหน่วยงานทั้งสองในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ให้สามารถบริหารจัดการตนเองตามวิถีชีวิตของชุมชน พัฒนาศักยภาพของชุมชนอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างต้นแบบชุมชนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัย พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ที่สามารถยกระดับ คุณภาพบัณฑิตครู ครูประจำการ และบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เป้าหมายในการพัฒนา 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านการศึกษา ซึ่งจะเป็นกรอบในการพัฒนาและจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
Food and Tourism Cluster แสดงฝีมือและศักยภาพตามวิสัยทัศน์สร้างความเป็นเลิศด้านอาหารและการท่องเที่ยว


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม แด่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ รวมถึงส่วนราชการและผู้นำชุมชน ในการลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 พระที่นั่งสันถารคารสถาน (โรงโขน) อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี


สำหรับผลการดำเนินงาน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพจนได้รับความไว้วางใจในการบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ว่าภายในปี 2562 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว และในโอกาสเดียวกันนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ทักทายและพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับนักศึกษา ทั้งฝากให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและช่วยเหลือประเทศชาติในทุกมิติทันทีที่มีโอกาส
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสร้างความตระหนักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมในหัวข้อ "นักศึกษารุ่นใหม่ หัวใจประชาธิปไตย" เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13:00 . ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 3 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษาในเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย


การจัดอบรมในหัวข้อ "นักศึกษารุ่นใหม่ หัวใจประชาธิปไตย" ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ เพราะสถาบันการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการช่วยส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน คือการส่งเสริมให้นักศึกษารู้และตระหนักในบทบาทหน้าที่ สิทธิและเสรีภาพ ซึ่งต้องได้รับการปลูกฝังผ่านกระบวนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมที่ถูกต้อง การให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิหน้าที่ในการเลือกตั้ง และหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อตัวนักศึกษาที่จะเข้าสู่การใช้ชีวิตในสังคมเสวนาทางภาษาไทย "สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการเสวนาทางภาษาไทยในหัวข้อ "สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน" วิทยากรโดยคุณทัชชกร บุญลัภยานันท์ (ก็อตจิ) พิธีกรรายการวาไรตี้ เทยเที่ยวไทย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งจัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของคนในสังคมคือปัญหาการว่างงาน ซึ่งส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ไม่มีความพร้อมหรือความมั่นใจในการสัมภาษณ์งาน จึงทำให้เกิดปัญหาการว่างงานตามมาอย่างมากมาย ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จัดการเสวนาทางภาษาไทยในหัวข้อ "สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน" เพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของการว่างงานและนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาเข้าสู่วัยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอบรมเทคนิคการเขียนใบสมัครงานและการตอบสัมภาษณ์

ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อบรมเทคนิคการเขียนใบสมัครงานและการตอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3-5 เข้ารับการอบรม

การเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงานเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนจบการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันการรับเข้าทำงานจะพิจารณาจากสิ่งอื่นๆ ประกอบด้วยบุคลิกภาพ ความคล่องตัว ความอดทน ความเป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น การเตรียมความพร้อมของผู้สมัครงานก่อนไปพบนายจ้างจึงเป็นสิ่งที่ดี ผู้หางานจึงจำเป็นจะต้องมีเทคนิคและมีวิธีการต่างๆ ที่จะทำให้ผู้ซื้อสินค้า (นายจ้าง) พร้อมที่อยากจะได้สินค้า (ผู้สมัครงาน) เอาไว้ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมจึงเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้สมัครงานเพื่อให้มีโอกาสที่จะได้งานมากขึ้น การเขียนใบสมัครและการสอบสัมภาษณ์ก็เช่นกัน ดังนั้น นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่จะจบการศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและเทคนิคในการเขียนใบสมัครงาน และการตอบการสัมภาษณ์งานอีกด้วยสาขาสถาปัตยกรรมภายใน จัดนิทรรศการ "สมศรี" ผลงานทางศิลปะที่มีความหลากหลาย

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดนิทรรศการ "สมศรี" เพื่อนำเสนอผลงานแนวความคิดของสาขาสถาปัตยกรรมออกแบบภายใน แสดงออกถึงความงาม สุนทรียภาพของศิลปะ และเผยแพร่สาระความรู้ทางด้านวิถีชีวิตและทางด้านสถาปัตยกรรมภายใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา การจัดนิทรรศการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 12:00 . โถงชั้นล่าง อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิต (Student Union)


อาจารย์สรศักดิ์ รักเพ็ชร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน กล่าวว่า "นิทรรศการสมศรีถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี ถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะภาพถ่าย ภาพสเก็ต และผลงานอื่นๆ ของนักศึกษา เพื่อให้ผู้รับชมได้เห็นความเป็นเพชรบุรีผ่านงานศิลปะ และเป็นการเผยแพร่ศิลปะสถาปัตยกรรมภายใน โดยนิทรรศการส่วนใหญ่ใช้วัสดุเป็นไม้ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น นอกจากนี้ภายในงานนอกจากจะมีการแสดงผลงานด้านศิลปะของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - ปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในแล้ว ยังมีการแสดงดนตรีสดและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย"


"สมสี" คือคำพ้องเสียงมาจากคำว่า "สมศรี" ซึ่งเป็นชื่อคน แต่ "สมสี" ในชื่อนิทรรศการครั้งนี้หมายถึงการผสมสีเข้าด้วยกันเพื่อเกิดผลลัพธ์เป็นสีอื่นๆ ที่มีความหลากหลาย หรือบางครั้งเกิดสีสันใหม่ๆ สีเปรียบเสมือนความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาแต่ละคน ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานที่มีความหลากหลาย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเป็นสากลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ไทย-จีน ตามแผนงานสร้างความเป็นสากล

นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 33 คน เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม "เคียงคู่ล้านช้าง แม่โขงร่วมสานสัมพันธ์ไทย-จีน เมืองเมฆหลากสี เสน่ห์ยูนาน งานแสดงฉลองเทศกาลหยวนเซียว" เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 ศูนย์วัฒนธรรมจีน กรุงเทพมหานคร ตามคำเชิญของมหาวิทยาลัยความร่วมมือ Yunnan Minzu University, China ทำให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้รับประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งผ่านการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการของชนเผ่า 25 ชนเผ่าในมณฑลยูนาน รวมถึงการจัดเลี้ยงรับรองอาหารจีนมื้อค่ำที่น่าประทับใจนักศึกษาเข้ารับโอวาทก่อนการเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ 2018 Student Exchange Program มหาวิทยาลัยตามความร่วมมือในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 10 ราย นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 4 ราย และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 ราย พร้อมคณาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 2018 Student Exchange Program เข้ารับโอวาทจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในโอกาสที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เดินทางไปเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยความร่วมมือในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้แก่ Chung Chou University of Science and Technology, Da-Yeh University, National Pingtung University of Science and Technology และ National Pingtung University ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 28 พฤษภาคม 2561 ตามยุทธศาสตร์แผนการสร้างความเป็นสากลและขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) ชนะเลิศระดับชาติการบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวผ่านภาษาอังกฤษ (English Speaking Tour Guide)

นางสาวสุทธิดา ระนบ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนายภากร สระสม นางสาววรรณิษา เกตุหอม นางสาวเกศสุนี บุตรศิริ นางสาวธนพร แก้วเกิด นางสาวรุ่งกานดา อยู่สบาย นายภาณุพงษ์ ตั้นไทย นางสาวธันวารัตน์ พุ่มพันธ์วงค์ และนายธนากร พิมลพรรณสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ระหว่างประเทศ (สองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากการแข่งขันการพากย์ทัวร์ลีลาของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงชาติพันธ์ "ไทยทรงดำ" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการแนวทางส่งเสริมศักยภาพและทักษะด้านการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาสาขาสู่เอตทัคคะ ในหัวข้อ SSRU Tourism Competition 2018 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยมีอาจารย์อรวรรณ เหมือนภักตร์ อาจารย์ณัฐกานต์ ผาจันทร์ อาจารย์สุปรียา สืบสุนทร Dr.Wong Siao Fui อาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล เป็นผู้ควบคุมดูแลการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา


การแข่งขัน SSRU Tourism Competition 2018 เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศที่มีการเปิดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวส่งนักศึกษาตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 30 ทีม เพื่อแสดงศักยภาพในการพากย์ทัวร์ลีลาสถานที่ท่องเที่ยวไทยยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์


การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขอมติในการจัดกิจกรรมราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3/2561 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมซึ่ง ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุม


ในที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำเสนอการปรับกิจกรรมราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 ให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา โดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวคิดรูปแบบการจัดกิจกรรมราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 โดยให้เปลี่ยนชื่อการจัดงานเป็น "สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา" จากเดิม "สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมขับเคลื่อนงานวิจัยรากฐานสู่สากลในศตวรรษที่ 21" โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ต่อยอดผลงานวิจัยสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินการต่อไปร่วมประชุมเครือข่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (อพ.สธ.) นำโดย ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ คณะกรรมการและเลขานุการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี ดร.นวรัตน์ ประทุมตา ดร.อัตภาพ มณีเติม อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ และอาจารย์ทวิรัตน์ ก้อนเครือ เข้าร่วมประชุมเครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2561 ภูผาผึ้งรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และศึกษาดูงานอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเหมืองแร่ดีบุก เพื่อหารือประเด็นงานวิจัยเพื่อสร้างโจทย์วิจัยร่วมของสถาบันในเครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง


จากการลงพื้นที่ศึกษาดูงานได้แบ่งกลุ่มหัวข้อโจทย์วิจัย ประกอบด้วย 1)กลุ่มการเรียนรู้/ชุมชน 2)กลุ่มจุลินทรีย์ 3)กลุ่มความหลากหลายด้านสัตว์ และ 4)กลุ่มความหลากหลายด้านพืช เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายได้หารือในกลุ่มงานที่ถนัดและเพื่อพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยเสนอแหล่งทุนต่อไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

วันที่ 23 มีนาคม 2561 ห้องประชุมสำนักงานสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร หงส์พันธุ์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์


สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องร่วมกันพิจารณามีทั้งหมด 20 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นจังหวัดละ 5 ผลิตภัณฑ์ อยู่ในประเภทของสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งในวันนี้เป็นการชี้แจงเบื้องต้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย (Cluster) อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสู่ตลาด AEC ประจำปีงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น


สมาพันธ์ SMEs ไทย .ประจวบฯ หารือแนวทางในการพัฒนาพืชเศรษฐกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายตติย อัครวานิชตระกูล ประธานสมาพันธ์ SMEs ไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคณะเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อหารือร่วมกันในประเด็นการสะท้อนปัญหา SME จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนา


สำหรับสิ่งที่สมาพันธ์ SMEs ไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุน ประกอบด้วย

1. ด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Product) ศึกษาและวิจัยความต้องการเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานรองรับในระดับสากล มีบรรจุภัณฑ์ที่คงทน สวยงาม ทันสมัย โดดเด่นและถูกใจผู้บริโภค

2. ด้านราคา (Price) มีกลยุทธ์การตั้งราคาขายปลีก ขายส่ง สินค้าจัดรายการส่งเสริมการขาย สินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์


3. ด้านการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า (Place) สร้างและพัฒนา Platform

4. ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) มีกลยุทธ์การจัดรายการส่งเสริมการขาย

5. ด้านบุคลากร (People)

6. ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Evidence)

7. ด้านระบบการบริหารจัดการองค์กร (Process) มีการพัฒนาแผนการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืนและการประเมินผลในการดำเนินงาน

8. ด้านการสร้างความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ (Brand confidence & Brand loyalty มีการกลับมาซื้อซ้ำ


 


หลังจากนี้สมาพันธ์ SMEs ไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะร่วมกันประชุมย่อยตามความต้องการของสินค้าแต่ละชนิดว่าต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ เข้าไปพัฒนาในจุดใด ไม่ว่าจะเป็น สับปะรด หรือมะพร้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงสินค้าประจำท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยังยืนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจร่วมกับสาขาวิชาสัตวศาสตร์ จัดอบรมธุรกิจจากการเลี้ยงไก่ไข่ให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตร "การทำธุรกิจจากการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อสุขภาพและการแปรรูป" ที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจร่วมกับสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2561 ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


นายอิทธิกร ชำนาญอักษร ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า "หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) จัดตั้งขึ้นเพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่นักศึกษาขณะกำลังศึกษา หรือเมื่อเรียนจบออกไปแล้ว ให้มีแนวคิดที่จะเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง ด้วยกิจกรรมการสร้างสภาพแวดล้อมให้มีการจำลองสภาพธุรกิจ สอดแทรกผ่านหลักสูตรการเรียนการสอน และเกิดความตระหนักในความเป็นผู้ประกอบการ และเพื่อให้ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยมีความพร้อมที่จะทำงาน สร้างอาชีพให้แก่ตนเอง นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและการเตรียมพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าสู่โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการที่รัฐบาลจะพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนที่สนใจจะประกอบอาชีพอิสระ เป็นเจ้าของธุรกิจ ลดอัตรา การว่างงาน สามารถประกอบธุรกิจได้ด้วยตนเอง สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ"


การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การทำธุรกิจจากการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อสุขภาพและการแปรรูป" มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตรแนวใหม่แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป สร้างและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแนวใหม่ เตรียมความพร้อมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายสู่การเป็นผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพใหม่แก่เกษตรกร รองรับปัญหาภัยธรรมชาติ ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ ผลผลิตล้นตลาด สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้ผลผลิตไม่ได้ตามเป้าหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับธนาคารออมสิน ประชุมแนวทางการจัดหลักสูตรโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมกับนายปริญญา สรรคพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ ธนาคารออมสิน ในการร่วมกันหารือแนวทางการจัดการหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน "ความรู้สู่อาชีพพร้อมเงินทุน" เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10:30 . ห้องประชุมชั้น 8 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 


ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดการประชารัฐสวัสดิการ ด้วยการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นเพียงการช่วยเหลือในระยะเริ่มต้น ต่อมากระทรวงการคลังจึงเห็นควรให้มีมาตรการฯ แก้ไขความยากจนในระยะที่ 2 ต่อจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งต้องค้นหาถึงที่มาหรือสาเหตุของปัญหา หรือภาวะความยากจนที่เกิดขึ้น เช่น ขาดความรู้ การศึกษาไม่เท่าเทียม ติดการพนัน อบายมุข ขาดการวางแผนชีวิต ค่าครองชีพสูง เป็นต้น สำหรับโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน นับเป็นมิติที่ 3 ซึ่งเป็นกระบวนการฝึกอาชีพและการศึกษา ธนาคารออมสินจะมีสถาบันอุดมศึกษากระจายตามภูมิภาคร่วมเป็นเครือข่าย ร่วมกันผลักดันการแก้ไขความยากจนของประชาชน ยกระดับรายได้ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ


ในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีหน้าที่ในการกำหนดและออกแบบหลักสูตรในการให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น จากนั้นจะดำเนินการอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ มีการประเมินผลระหว่างจัดโครงการ และติดตามผลของผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการพัฒนาตนเอง ได้มีอาชีพทำกิน สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ โดยผ่านกระบวนการฝึกฝนอาชีพของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง


คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่อง "การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" โดยมี ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมอบรม เมื่อบ่ายวันที่ 4 เมษายน 2561 ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 


ตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้ปี 2553 เป็นปีแห่งการรณรงค์เพื่อป้องกันอัคคีภัยในเคหะสถานและสถานประกอบการ และในปัจจุบันการบริหารจัดการองค์กรของภาครัฐส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์กรที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติภัยต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง รวมทั้งสร้างมาตรฐานของการบริหารจัดการองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดอบรมความรู้ให้แก่นักศึกษาบุคลากรในคณะที่อยู่ในสถานที่ปฏิบัติงานทั้งหมด ในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย การปฏิบัติตัวขณะเกิดอัคคีภัย การแจ้งเหตุอัคคีภัย การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น ถูกเปลวไฟ หรือถูกไฟลวก การใช้ทางเคมีสีเขียวและสีแดงอย่างถูกวิธี และการจำลองเหตุการณ์ดับไฟในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้อาคารสถานที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลอาคารสถานที่ มีความรู้ มีความเข้าใจในการระงับเหตุและป้องกันอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความสูญเสียแก่ทรัพย์สินของทางราชการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคนใหม่ กับนโยบายในการบริหารงาน

หลังจากที่ ดร.อัจฉรีย์ ภุมวรรณ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงได้เปิดรับสมัครผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ซึ่งได้มีการแสดงวิสัยทัศน์กันไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา โดยผลการสรรหาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือ ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์


ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโทด้านการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และจบปริญญาเอกหลักสูตรการสอนจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คือจะเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับชาติ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้เป็นคนดี และมีความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา สามารถเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม ที่มีความเป็นผู้นำ มุ่งมั่นพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และมีเป้าหมายภายในปี 2563 จะเป็น 1 ใน 100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย และภายในปี 2565 จะเป็น 1 ใน 50 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย


ขณะที่ยุทธศาสตร์การดำเนินงานมีทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างนักเรียนให้เป็นคนดีด้วยศาสตร์พระราชา สร้างแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ของบุคคลที่มีชื่อเสียง สร้างคุณค่าของการเป็นคนดีด้วยกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างนักเรียนให้เป็นเลิศด้านวิชาการ เน้นการฝึกปฏิบัติและการฝึกทำแบบทดสอบอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ จัดสอบ TOIC สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างครูมืออาชีพ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด้านงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา สร้างความรักความสามัคคีระหว่างครูด้วยกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสิ่งสนับสนุน มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการที่พร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษา พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาโรงเรียนสีเขียว พัฒนาเครือข่ายภายนอกเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนที่สนับสนุนพัฒนานักเรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษามรภ.อยุธยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกองนโยบายและแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย นายสะอาด เข็มสีดา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคณะเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 29 มีนาคม 2561


สำหรับกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีหน้าที่ในการประสานงานและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ติดตามการประเมินผล แผนงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง วิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง และวางแผนอัตรากำลังข้าราชการทุกสายงาน ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ภาระงานเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรอัตราว่าง ประสานงานและจัดทำงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย จัดทำคลังข้อมูลในด้าน ข้อมูลนักศึกษา บุคลากร ภาระการสอนของอาจารย์ สถิติทางการศึกษา โปรแกรมการศึกษา อาคารสถานที่ วิเคราะห์การใช้พื้นที่ใช้สอยอาคารสถานที่ต่างๆ ตลอดจนการจัดทำโครงการวิจัยสถาบัน

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting