ipv6 ready

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2009 เวลา 09:17 น.

  นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ   ผู้อำนวยการกองพัฒนา นักศึกษา   แจ้งว่า ตามที่รัฐบาล ได้กำหนดนโยบายทางสังคม  โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมให้เข้มแข็ง  คนในชาติอยู่ร่วมกัน อย่างสมานฉันท์บนพื้นฐานของคุณธรรม  สำนักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา จึงให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ดำเนินโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียงปี 2552   โดยยึดหลักปรัชญาการดำเนินชีวิตที่อาศัยหลักความ พอดี  พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  โดยอิงทั้ง คุณธรรมและความรู้เป็นองค์ประกอบสำคัญ  เพื่อเป็นการ ตอบสนองนโยบาย  กองพัฒนานักศึกษาจึงได้ดำเนิน โครงการในระหว่างวันที่ 1-25 เมษายน 2552    ศาลากลางบ้านโคนมพัฒนา  ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จากการดำเนินกิจกรรมค่ายเรียนรู้ คุณธรรมนำชีวิตพอเพียงปี 2552 มีนักศึกษาเข้าร่วม โครงการจำนวนทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี  ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่   องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง   กำนันตำบลห้วยสัตว์ใหญ่   ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคนม พัฒนา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเด็งวิทยา และชาวบ้านในชุมชนบ้านห้วยสัตว์ใหญ่ที่ให้การดูแลและให้ความรู้ในด้านคุณธรรมกับการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงกับนัก ศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นอย่างดี  ซึ่งมีพิธีเปิดค่ายเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียงเมื่อวันที่ 1 เมษายน  2552  โดยได้รับเกียรติจากนายพิสิษฐ์  สุนทรีรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เป็นประธานในพิธี เปิดพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  ผลจาก การดำเนินกิจกรรมค่ายเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง  เก็บข้อมูลและสรุปได้ดังนี้1.ลักษณะทั่วไปของชุมชน  2.วัฒนธรรมชุมชน   3.แบบแผนการใช้ชีวิตของคนในชุมชน4.ข้อกำหนดร่วม กันในชุมชน  5.การประกอบอาชีพ   6.ทรัพยากรที่สำคัญ   7.วิถีประชาธิปไตย  8.การวิเคราะห์ชุมชน   จากการวิเคราะห์ชุมชนพบว่าจุดเด่นคือชาวบ้านรัก เทิดทูนในองค์พระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตด้วยความ พอเพียง รักและหวงแหนถิ่นกำเนิด สามารถสร้างความ เข้มแข็งให้ชุมชนได้อย่างดีเยี่ยม จุดด้อยคือเรื่องของ ธรรมชาติที่ต้องขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ในช่วงฤดูร้อน  ระบบไฟฟ้าที่มีปัญหาในบางช่วง โอกาสคือการเป็นส่วน หนึ่งของโครงการพระราชดำริ  นำมาซึ่งความเจริญทางด้าน ถนนหนทางการดูแลเอาใจใส่จากภาครัฐ และอุปสรรคคือ เนื่องจากคนชุมชนส่วนใหญ่ได้ประกอบอาชีพรีดนมวัว ปัจจุบันประสบปัญหาน้ำนมวัวดิบมีราคาถูกลงมาก  ซึ่งจากการออกค่ายลงพื้นที่ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  ต้องนำข้อมูลมาสรุปและประมวลผลเป็นรูปเล่ม นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป  


 

 
 
 
 
    

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting