อบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการให้บริการที่เป็นเลิศ” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนทร ชูเส้นผม   
วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 14:31 น.

          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องศิลปะการให้บริการที่เป็นเลิศ ในระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          การอบรมในครั้งนี้ มีทั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการโดยมีพิธีเปิดโดย ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สนับสนุนการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ให้บริการทางวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งพันธกิจในด้านต่างๆ ต้องประสานงานเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายภาคส่วน บุคลากรที่ถือเป็นฟันเฟื่องสำคัญในการให้บริการเพื่อให้งานในส่วนต่างๆ ดำเนินไปด้วยดี หากบุคลากรที่มีการบริการที่เป็นเลิศ ใส่ใจอย่างต่อเนื่องย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้รับบริการให้เกิดประทับใจทุกครั้งที่มาติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตระหนักในความสำคัญของการให้บริการและเสริมสร้างให้มีหัวใจในการบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ขอให้ทุกท่านตั้งใจรับความรู้จากท่านวิทยากรและขอขอบคุณวิทยากรที่ให้ความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและทีมงานทุกท่านที่ร่วมมือกันจัดโครงการหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องศิลปะการให้บริการที่เป็นเลิศ ขอให้โครงการนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายทุกประการ”เป็นการบรรยาย เรื่อง “การสร้างงานให้เป็นเลิศด้วยหัวใจบริการ” วิทยากร โดย ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 2 เมษายน 2556 การบรรยายเรื่อง “ครบเครื่องเรื่องงานบริการที่เป็นเลิศ” โดย คุณเกรียงไกร ตระกูลกำเนิด วันที่ 3 เมษายน 2556 การบรรยายเรื่อง “มาตรฐานการให้บริการแบบมืออาชีพ” โดย คุณวัชาวุธ สุขเสรี และวันที่ 4 เมษายน 2556 การบรรยายเรื่อง “ศิลปะการให้บริการด้วยใจ” โดย อาจารย์สุดสวาท สุจริตกุล ผศ.โสภาพร กลํ่าสกุล และ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์

 

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting