การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตศตวรรษที่ 21 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 2011 เวลา 10:31 น.

ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม  รองอธิการบดี  ผศ.สาโรช  เผือกบัวขาว  ผู้ช่วยอธิการบดี  และ ผอ.นับวรรณ  เอมนูกูลกิจ  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตศตวรรษที่ 21  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษ  เมื่อวันที่ 22-24 กันยายน 2554  ณ  โรงแรมกาดสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่   ในการประชุมสัมมนาดังกล่าว มีการนำเสนอผลงานวิจัยด้านกิจการนักศึกษา  เช่น รูปแบบการสร้างวินัยนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาฯ  การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะบัณฑิตที่ถึงประสงค์ของบัณฑิต  รวมทั้งมีการนำเสนอ Best Practice งานกิจกรรมนักศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเติมใจให้สังคม

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting