ipv6 ready

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2011 เวลา 09:15 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการประชุมปฏิบัติการ “กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้กับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ  โดยวิทยากร  ผศ.อาภรณ์   ใจเที่ยง  และคณะ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์  มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning   และส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting