คุณภาพสู่มาตรฐาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2011 เวลา 09:05 น.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2553 ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินภายนอก ตามระบบที่ สกอ.กำหนด  ไปเมื่อวันที่ 11-13  กรกฎาคม  2554 ที่ผ่านมาดังนี้ (แอบเอามาฝาก)

องค์ประกอบ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน

หมายเหตุ

I

P

O

รวม

องค์ประกอบที่  1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนดำเนินการ

-

5.00

-

5.00

ดีมาก


องค์ประกอบที่  2 การผลิตบัณฑิต

10.68

19.00

5.00

4.34

ดี


องค์ประกอบที่  3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

-

8.00

-

4.00

ดี


องค์ประกอบที่  4 การวิจัย

5.00

10.00

-

5.00

ดีมาก


องค์ประกอบที่  5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

-

10.00

-

5.00

ดีมาก


องค์ประกอบที่  6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

-

5.00

-

5.00

ดีมาก


องค์ประกอบที่  7 การบริหารและการจัดการ

-

19.00

-

4.75

ดีมาก


องค์ประกอบที่  8 การเงินและงบประมาณ

-

5.00

-

5.00

ดีมาก


องค์ประกอบที่  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

-

5.00

-

5.00

ดีมาก


องค์ประกอบที่  10 นโยบายรัฐบาล  3 ดี (3D)

-

3.00

3.00

3.00

ดี

ไม่คำนวณ

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกประกอบ

3.92

4.78

5.00

4.64

ดีมาก


ผลการประเมิน

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดีมากตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์

ตัวบ่งชี้

คะแนน

ผลการประเมิน

2.9 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสาขาวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของสถาบัน

4.00

ดี

2.10 ร้อยละของคณาจารย์ที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active  learning

5.00

ดีมาก

5.3 ระดับความสำเร็จและประสิทธิผลของการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา

4.00

ดี

5.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและสืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.00

ดีมาก

5.5 ระดับความสำเร็จของการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

5.00

ดีมาก

6.2 ระดับความสำเร็จของกิจกรรมของนักศึกษาในการอนุรักษ์ พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม

4.00

ดี

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์

4.50

ดี

นอกจากนี้  คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯได้ให้ข้อเสนอแนะ  เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม  ดังนี้

1.       แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  ควรมีความเชื่อมโยงกับการทำแผนปฏิบัติราชการในรอบปีงบประมาณถัดไป  ควรแสดงให้เห็นว่าได้มีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในในแต่ละปีการศึกษาไปปรับปรุงการปฏิบัติราชการในแต่ละพันธกิจในปีงบประมาณถัดไป

2.       การจัดการความรู้ให้กับอาจารย์และบุคลากรควรนำองค์ความรู้ที่ได้ไปทดลองปฏิบัติเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานและมีการประเมินผลความสำเร็จ  ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

3.       ผลการประเมินความสำเร็จของโครงการยังไม่สะท้อนความเป็นจริงในการดำเนินการ เนื่องจากบางโครงการไม่มีตัวบ่งชี้ความสำเร็จและเป้าหมาย จึงควรมีการกำหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย พร้อมทั้งในการดำเนินโครงการ ควรได้มีการบริหารความเสี่ยง และมีกระบวนการจัดการความรู้เพิ่มด้วย  เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และควรมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสรุปผลเป็นความรู้ใหม่

4.       ผู้บริหารระดับสูงควรมอบหมายผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง  และติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. สมศ. และกพร. อย่างต่อเนื่อง  เป็นระยะๆ  โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน

5.       ระบบฐานข้อมูลมีความจำเป็นในการวางแผนและการตัดสินใจ จึงควรขอหลักฐานข้อมูลให้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับบุคคล (Portfolio) ระดับสาขา คณะ และระดับสถาบัน และทำให้มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอิเล็กทรอนิคส์

6.       ควรมีการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องพันธกิจของมหาวิทยาลัย  และวิเคราะห์บทบาทหน้าที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรตรงตามเป้าหมาย  และสอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้

7.       ควรมีการวิเคราะห์อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน คือ การท่องเที่ยว การผลิตครู และบุคลากรทางการศึกษา อาหาร และเทคโนโลยี เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนในการดำเนินงาน โดยจัดปัจจัยสนับสนุนและมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะๆ

8.       ควรมีการทบทวนและวิเคราะห์ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ รวมทั้งผลกระทบของการประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้บูรณาการไปในเนื้องานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นวัฒนธรรมคุณภาพ และลดภาระงานที่เป็นเอกสารให้อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิคส์

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting