สมาคมสหพันธ์นิสิต นักศึกษาและศิษย์เก่าสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 10:59 น.

 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย   เย็นเปรม นายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรีได้เข้าร่วม  การประชุมสัมมนา “สมาคมสหพันธ์นิสิต นักศึกษาและศิษย์เก่าสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 2   ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   เมื่อวันที่  22 - 23    กรกฎาคม  พ.ศ. 2554 จึงขอนำสาระสำคัญเล่าสู่กันฟังดังรายงานต่อไปนี้    การประชุมสัมมนาสมาคมสหพันธ์นิสิต นักศึกษาและศิษย์เก่าสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและเครือข่ายอาชีพ ระหว่างสมาคมนิสิต นักศึกษา และศิษย์เก่าในสถาบันอุดมศึกษา สร้างความร่วมมือในด้านการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา กิจการของนักศึกษาและสถาบันการศึกษา รวมทั้งสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อร่วมส่งเสริมการดำเนินงานและพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกภูมิภาคทั่วประเทศให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การปาฐกกถาพิเศษในหัวข้อ “สมรรถนะในการแข่งขันของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน” ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ  “การสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาคม” การเสวนาหัวข้อ “ศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย  ทำอย่างไรจึงจะก้าวไปด้วยกัน” กิจกรรมระดมสมองเพื่อร่วมกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสมาคม และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554   ของสมาคมสหพันธ์นิสิต นักศึกษาและศิษย์เก่าสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย โดยมีตัวแทนจากสมาคมนิสิต นักศึกษาและศิษย์เก่าสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 216 คน จาก 42 สมาคมทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม


นายพรชัย ด่านวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเนื่องในการแสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “สมรรถนะในการแข่งขันของประเทศไทยในสมาคมอาเซียน” ว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาไทยในทุกระดับต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายในการแข่งขันระหว่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2558 โดยเน้นการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่สอดรับกับการเปิดเสรีทางด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ ภาษาต่างประเทศ และความเข้าใจด้านวัฒนธรรมประเพณี  ของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อโอกาสในการทำงานที่หลากหลายและกว้างขวางกว่าในอดีต

ด้าน รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมสหพันธ์นิสิต  นักศึกษา  และศิษย์เก่าสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวในโอกาสแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ความเข้มแข็งของสมาคม”ว่า สมาคมนิสิต นักศึกษาและศิษย์เก่าของสถาบันอุดมศึกษา เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา อาชีพและสังคม โดยการที่จะทำให้สมาคมนักศึกษาเก่ามีความเข้มแข็งต้องเริ่มต้นจากการทำตนให้เป็นที่ยอมรับ ด้วยการสร้างกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยอาศัยความร่วมมือของสมาชิกที่มีอยู่ เมื่อได้รับการยอมรับแล้วก็ย่อมมีผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกมากขึ้น สมาคมก็จะเกิดความเข้มแข็งตามมา ซึ่งความเข้มแข็งของสมาคมนักศึกษาเก่าจะทำให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายที่จะเชื่อมโยงให้สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคต่างๆ ในการทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาเก่ากับสถาบันการศึกษา ทำให้ศิษย์เก่าไม่ขาดการติดต่อกับสถาบันการศึกษาแม้ว่าจะจบการศึกษาไปแล้วเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ยังเห็นว่าสมาคมนักศึกษาเก่าควรขยายเครือข่ายความร่วมมือให้มากขึ้นไปสู่สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ     และในอนาคตหากสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายสมาคมศิษย์เก่าสถาบันอุดมศึกษาของประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนได้ ก็จะทำให้สมาคมเกิดความเข้มแข็งและเกิดประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาด้านการศึกษา การประกอบอาชีพของนักศึกษาในแต่ละสถาบันอุดมศึกษา และกิจกรรมระหว่างสมาคมนักศึกษาเก่าได้มากยิ่งขึ้น.

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting