รับทุนโครงการครูพันธ์ใหม่นำร่อง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2011 เวลา 10:01 น.

     


มอบทุนโครงการครูพันธ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2553

คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   จัดพิธีมอบทุนโครงการครูพันธ์ใหม่นำร่อง  ปีการศึกษา  2553  โดยมี   ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาน อธิการบดี เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน  2554  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภา  ชั้น  9  อาคารวิทยาภิรมย์  ซึ่งมีนักศึกษาที่เข้ารับทุนโครงการครูพันธ์ใหม่นำร่อง  ดังนี้

1. นางสาวดวงฤดี          อังกินันท์           สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. นายบรรพต               บุตรน้ำเพชร       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. นางสาวพัชราภรณ์      เจริญสุข            สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. นางสาวสุภาวดี          ระวังแค้ม           สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. นางสาวณราภรณ์       ชาตรี               สาขาวิชาชีววิทยา

      โดยนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว จะได้รับการประกันการมีงานทำ  เมื่่อนักศึกษาเรียนครบหลักสูตรแล้วจะได้รับการบรรจุตามโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้คัดเลือกไว้

       

        

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting