บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:17 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง บริษัท กุสชิ่ง รีนิวเอเบิล เอเนอร์จี  (ประเทศไทย)   จำกัด  โดยมี  ผศ.ศรชัย  เย็นเปรม       รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     นายชิน   ขำเพชร   กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และนายสะอาด  เข็มสีดา   ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นผู้ลงนามร่วมกับ    Mr.Michael   E.Messner  กรรมการผู้จัดการ บริษัท กุสชิ่ง รีนิวเอเบิล เอเนอร์จี  (ประเทศไทย)   จำกัด

เพื่อเป็นการส่งความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กับ  กุสชิ่ง รีนิวเอเบิล เอเนอร์จี  (ประเทศไทย)   จำกัด   ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงที่จะดำเนินการในเรื่องต่อไป

ทั้งสองฝ่ายจะสร้างความร่วมมือกันในด้านสามารถกระทำได้โดยเฉพาะด้านการวิจัยทางการศึกษาในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายแล้ว  ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกัน  กำหนดรูปแบบและวิธีการในความร่วมมือต่อไป

จากการร่วมศึกษาในเรื่องต่างๆ ที่สนใจร่วมกันในขณะนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นว่ารูปแบบความร่วมมือได้แก่เรื่องต่อไปนี้

1.ความร่วมมือในการดำเนินการวิจัย

2.การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีอยู่  ทั้งจากห้องสมุด และจากงานพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย

3.ส่งเสริมการสร้างโอกาสให้แก่คณาจารย์ในการดำเนินการวิจัย การเข้ารับฟังการบรรยาย และการเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

4.ส่งเสริมการสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาในการเข้าร่วมศึกษา  ค้นคว้าการฝึกอบรม และการเพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อโอกาสในได้งานทำ

การกำหนดประเด็นการวิจัย การใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย  การจัดการศึกษาดูงานเฉพาะด้าน และรูปแบบความร่วมมือในรายละเอียดอื่นๆ ให้สองฝ่ายมีการตกลงร่วมกันเป็นกรณีต่อไป

ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้จะได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบริษัท  กุสชิ่ง รีนิวเอเบิล เอเนอร์จี  (ประเทศไทย)   จำกัด   อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา  5  ปี  โดยทั้งสองฝ่ายจะมีการประชุมประเมินผลการดำเนินการประจำปี

การลงนามของผู้แทนของทั้งสองฝ่ายในที่นี้เพื่อความมุ่งหวังเจตนารมณ์ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกันในเรื่องที่สนใจร่วมกันของทั้งสองฝ่ายข้อตกลงนี้จะมีผลนับตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป  และจะสามารถยุติการดำเนินการความร่วมมือได้เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีการแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า อย่างน้อย  90   วัน  ก่อนสิ้นปีการศึกษา                     


 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting