ฉายภาพยนตร์เฉลิม พระเกียรติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:04 น.


กองพัฒนานักศึกษา  จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ

       กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ  ซีงถ่ายทอดเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ตลอดจนโครงการในพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้นักศึกษา ได้สำนึก รักและเทิดทูน  พร้อมหวงแหนต่อสถาบัน และในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยฉายภาพยนตร์ จำนวน  7 เรื่อง    ประกอบด้วย
1.  ภาพยนตร์เรื่อง "แผ่นดินของเรา" โดยมีเนื้อหาการนำเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาถ่ายทอด ผ่านการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทย
2.  ภาพยนตร์เรื่อง "คนล่าเมฆ" เนื้อหาเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริฝนหลวง
3.  ภาพยนตร์เรื่อง "เหรียญของพ่อ"
4.  ภาพยนตร์เรื่อง "จากฟ้าสู่ดิน" เนื้อหาสื่อถึงชีวิตความยากลำบากของชาวนาไทย
5.  ภาพยนตร์เรื่อง "อาม่า" เนื้อหาสื่อถึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของชาวจีนที่อพยพมาอยู่บนแผ่นดินไทยจากที่พูดไทยไม่ชัด ฝึกฝนจนสามารถร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีได้
6.  ภาพยนตร์เรื่อง "ราชประชานุเคราะห์" เนื้อหาสื่อถึงการทำงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯที่ช่วยเหลือประชาชนชาว ไทยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ
7.  ภาพยนตร์เรื่อง "เรื่องเดียวกัน" เนื้อหาสื่อถึงความสำนึกของคนไทยทุกคนที่ได้เรียนรู้เรื่องราวพระราชกรณียกิจ


 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting